Cấu tạo và mô phỏng hoạt động hệ thống lái oto

21a 21b

1 2 3

21c
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI  HỆ THỐNG LÁI …………………………….. 2
1.1.CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG LÁI : ……………………………………….. 2
1.1.1 Xoay các bánh dẫn hướng: (H.1-1a)………………………………………… 2
1.1.2. Truyền các momen quay có trị số kh ác nhau đến các bánh xe
chủ động ở bên trái và bên phải.(H.1-1b)…………………………………………. 2
1.1.3. Kết hợp đồng thời cả hai phương pháp trên……………………………… 2
1.2. Một số bộ phận cơ bản của hệ thống lái. ………………………………………. 3
1.2.1. Vành tay lái : (volant) ………………………………………………………….. 4
1.2.2. Trụ lái : ………………………………………………………………………………5
1.2.3 Hộp số lái: …………………………………………………………………………..8
1.2.4. Hình thang lái : …………………………………………………………………. 15
1.3 Các thông số cơ bản của hệ thống lái : ………………………………………… 18
1.3.1 Động học của hệ thống lái :…………………………………………………..18
1.3.1.1. Tỷ số truyền của hệ thống lái ôtô : ………………………………….. 18
1.3.1.2. Điều kiện không trượt khi quay vòng :…………………………….. 20
1.3.2. Hình học lái : ……………………………………………………………………. 23
1.3.2.1. Góc doãng : ………………………………………………………………… 23
1.3.2.2. Góc nghiêng dọc :………………………………………………………… 27
1.3.2.3.Góc nghiêng ngang của chốt chuyển hướng :……………………..29
1.3.2.4. Độ chụm đầu : …………………………………………………………….. 30
1.3.2.5. Độ bẹt của hai bánh xe trước khi quay xe : ……………………….31
1.4.Các yêu cầu của hệ thống lái : …………………………………………………….31
CHƯƠNG 2 CÁC HỆ THỐNG LÁI  THÔNG DỤNG ………………………….. 33
2.1. HỆ THỐNG LÁI HAI BÁNH XE PHÍA TRƯỚC : ………………………33
2.1.1. Khái ni ệm : Hệ thống lái cho phép tác  động l ên hai bánh xe
phía………………………………………………………………………………………….. 33
2.1.2.Cấu  tạo :…………………………………………………………………………… 33
2.1.3. Nguyên lý làm việc : ………………………………………………………….. 34

2.1.4. Đánh giá hệ thống lái hai bánh xe phía trước: …………………………34
2.2. HỆ THỐNG LÁI 4 BÁNH :……………………………………………………… 34
2.2.1. Khái niệm : ………………………………………………………………………. 34
2.2.2. Cấu tạo :…………………………………………………………………………… 35
2.2.3. Nguyên lý làm việc : ………………………………………………………….. 36
2.2.4. Đánh giá : H ệ thống lái 4 bánh hiện nay th uộc lĩnh vực phát
triển …………………………………………………………………………………………. 37
2.3.Hệ thống lái cơ học loại thường ( không có trợ lực ) : …………………….38
2.3.1. Hệ thống lái cơ học loại trục vít – bánh vít :…………………………… 38
2.3.2. Hệ thống lái cơ học loại thanh răng – bánh răng : …………………… 39
2.3.3. Đánh giá về hệ thống lái cơ học loại thường ( không có trợ lực ) . 40
2.4. Hệ thống lái cơ học loại cường hóa ( có trợ lực ) :…………………………41
2.4.1. Khái niệm chung về hệ thống lái có trợ lực : ………………………….. 41
2.4.2. Bộ trợ lực lái thủy lực loại thường (không dùng điện tử ) : ………. 42
2.4.4. Đánh giá về hệ thống lái trợ lực không dùng điện tử :……………… 45
CHƯƠNG 3 NGUYÊN LÝ CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC 46
ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ…………………………………………………………………… 46
3.1. Khái niệm chung về hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử :………….. 46
3.2. Một số bộ phận của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử : ………….. 46
3.3. Bộ trợ lực lái điều khiển điện tử: ……………………………………………….. 47
3.3.1. Cấu tạo của bộ trợ lực lái điều khiển điện tử : …………………………47
3.3.2. Bộ trợ lực thủy lực :…………………………………………………………… 51
3.3.2.1 :Cấu tạo bộ trợ lực thủy lực: …………………………………………… 52
3.3.2.2. Nguyên lý hoạt động của bộ trợ lực lái thủy lực: ………………. 53
3.3.3. Van điều khiển ( van quay ): ……………………………………………….. 54
3.3.3.1. Cấu tạo van quay: ………………………………………………………… 54
3.3.3.2. Nguyên lý hoạt động của van quay: ………………………………… 55
3.4 Bơm thủy lực : ………………………………………………………………………… 55
3.4.1. Cấu tạo bơm thủy lực:………………………………………………………… 55
3.4.2. Nguyên lý hoạt động của bơm trợ lực thủy lực: ………………………56
3.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử : …… 57

Mô tả đồ án: Gồm các file như ảnh trên bao gồm tất cả các file 3D, xuất bản vẽ ra PDF, CAD, video mô phỏng cấu tạo + nguyên lý hoạt động
Giá: 650.000vnđ – Mã số: doantotnghiep.me_3D000021
Tải đồ án

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*